Thứ bảy, 30/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 816

LỊCH KIỂM TRA HKI & KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI Năm học: 2019 - 2020

* Khối 8, 9:

Lớp

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Hết giờ làm bài

9

Thứ hai

09/12/2019

Sáng

Ngữ văn

90’

7g15’

7g25’

7g30’

9g00’

Sinh học

45’

9g30’

9g40’

9g45’

10g30’

Thứ tư

11/12/2019

Sáng

Toán

90’

7g15’

7g25’

7g30’

9g00’

Lịch sử

45’

9g30’

9g40’

9g45’

10g30’

Thứ sáu

13/12/2019

 

Sáng

Tiếng Anh

60’

7g15’

7g25’

7g30’

8g30’

Hoá học

45’

9g00’

9g10’

9g15’

10g00’

Thứ hai

16/12/2019

Sáng

Vật Lý

45’

7g15’

7g25’

7g30’

8g15’

Địa lý

45’

8g45’

8g55’

9g00’

9g45’

Thứ tư

18/12/2019

Sáng

GDCD

45’

7g15’

7g25’

7g30’

8g15’

Công nghệ

45’

8g45’

8g55’

9g00’

9g45’

 

8

Thứ hai

09/12/2019

Chiều

Ngữ văn

90’

13g00’

13g10’

13g15’

14g45’

Sinh học

45’

15g15’

15g25’

15g30’

16g15’

Thứ tư

11/12/2019

Chiều

Toán

90’

13g00’

13g10’

13g15’

14g45’

Lịch sử

45’

15g15’

15g25’

15g30’

16g15’

Thứ sáu

13/12/2019

Chiều

Tiếng Anh

60’

13g00’

13g10’

13g15’

14g15’

Hoá học

45’

14g45’

14g55’

15g00’

15g45’

Thứ hai

16/12/2019

Chiều

Vật Lý

45’

13g00’

13g10’

13g15’

14g00’

Địa lý

45’

14g30’

14g40’

14g45’

15g30’

Thứ tư

18/12/2019

Chiều

GDCD

45’

13g00’

13g10’

13g15’

14g00’

Công nghệ

45’

14g30’

14g40’

14g45’

15g30’

 

* Khối 6, 7: 

Lớp

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

 

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Hết giờ làm bài

6

Thứ ba

10/12/2019

Sáng

Ngữ văn

90’

7g15’

7g25’

7g30’

9g00’

Sinh học

45’

9g30’

9g40’

9g45’

10g30’

Thứ năm

12/12/2019

Sáng

Toán

90’

7g15’

7g25’

7g30’

9g00’

Lịch sử

45’

9g30’

9g40’

9g45’

10g30’

Thứ bảy

14/12/2019

Sáng

Tiếng Anh

60’

7g15’

7g25’

7g30’

8g30’

GDCD

45’

9g00’

9g10’

9g15’

10g00’

Thứ ba

17/12/2019

Sáng

Vật lý

45’

7g15’

7g25’

7g30’

8g15’

Địa lý

45’

8g45’

8g55’

9g00’

9g45’

Thứ năm

19/12/2019

Sáng

Công nghệ

45’

7g15’

7g25’

7g30’

8g15’

Tin học

45’

8g45’

8g55’

9g00’

9g45’

7

Thứ ba

10/12/2019

Chiều

Ngữ văn

90’

13g00’

13g10’

13g15’

14g45’

Sinh học

45’

15g15’

15g25’

15g30’

16g15’

Thứ năm

12/12/2019

Chiều

Toán

90’

13g00’

13g10’

13g15’

14g45’

Lịch sử

45’

15g15’

15g25’

15g30’

16g15’

Thứ bảy

14/12/2019

Chiều

Tiếng Anh

60’

13g00’

13g10’

13g15’

14g15’

GDCD

45’

14g45’

14g55’

15g00’

15g45’

Thứ ba

17/12/2019

Chiều

Vật lý

45’

13g00’

13g10’

13g15’

14g00’

Địa lý

45’

14g30’

14g40’

14g45’

15g30’

Thứ năm

19/12/2019

Chiều

Công nghệ

45’

13g00’

13g10’

13g15’

14g00’

 

 

 

 

 

 


164